XXVI SESJA RADY GMINY GARWOLIN

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

XXVI sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie nagród laureatom gminnego konkursu profilaktycznego oraz przekazanie serc na nakrętki kolejnym jednostkom.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 29 kwietnia 2021 r.).
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy Garwolin za rok 2020.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy Garwolin za rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin wotum zaufania.
 8. Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Garwolin.
 9. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Garwolin wraz z wykonaniem budżetu.
 10. Przedstawienie wniosku-opinii komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 11. Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Garwolin.
 12. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2021-2032.
 14. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2021 rok.
 15. Podjęci uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Garwolin w latach 2021-2022 na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki – etap II” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 16. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 17. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 18. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 19. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wola Rębkowska.
 20. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
 21. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sulbiny.
 22. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
 23. Zamknięcie sesji.

Bernard Makulec

/-/

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Zostaw komentarz