Zawiadomienie Wójta Gminy Garwolin z dnia 25 czerwca 2021 roku

 w Obwieszczenia

KS.6220.7.2021

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 25 czerwca 2021 roku

 

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 i art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, zwanej dalej Kpa) oraz art. 33 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, zwanej dalej ustawą ooś), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia Strony, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Zdrój” Eugeniusz Owczarczyk z/s Stary Pilczyn 30, 08-450 Łaskarzew, w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Garwolin znak: KS.6220.6.2015 z dnia 21.12.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „przebudowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1490/9 i 1490/5 położonych w miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin”.

 

Informuję, że strony postępowania na podstawie art. 10§ 1 Kpa mają prawo uczestniczyć w każdym studium toczącego się postępowania.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 Kpa.. Zgodnie zaś art. 49 Kpa. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

W związku z powyższym informuję, iż strony mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zapoznać się z treścią wniosku i dołączoną dokumentacją, uzyskać wyjaśnienia oraz składać uwagi i wnioski, w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie informuję, że pismem nr KS.6220.7.2021 z dnia 25.06.2021 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie, o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Garwolin: www.garwolin-gmina.pl, oraz www.e-bip.pl i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 oraz przesłane sołtysowi wsi Wola Rębkowska, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz