XXIX sesja Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

XXIX sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 19 sierpnia2021 r. (czwartek) o godz. 15:00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 14 lipca2021r.).

4. Podjęcie uchwały w sprawie skargi.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 20212032.

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętnem.

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Garwolin oraz jej jednostkom podległym, wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

12. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.

13. Sprawy różne.

14.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

//

Bernard Makulec

Zostaw komentarz