Projekt Aktywny Maluch

 w Aktualności

Celem projektu „Aktywny maluch” jest umożliwienie 32 opiekunom prawnym dzieci do lat 3 z obszaru gminy wiejskiej Garwolin powrotu do aktywności zawodowej, a także godzenia życia zawodowego i prywatnego osobom pracującym.
W ramach projektu zostaną utworzone 32 miejsca opieki w nowo tworzonym żłobku w gm. Garwolin w miejscowości Miętne ul. Główna 49.
Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie gminy wiejskiej Garwolin województwa Mazowieckiego oraz osób powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym lub pozostających bez zatrudnienia.

KONTAKT: Agata Sieczka
tel.: 533334841
garwolin@aaakotkidwa.edu.pl

Żłobek "AAA Kotki Dwa" Miętne, ul. Główna 49, gm. Garwolin. "Aktywny maluch". Instytut Rozwoju Osobistego. Opieka nad dziećmi do lat 3. Projekt jest skierowany do: 12 rodziców/opiekunów bezrobotnych, chcących powrócić do pracy. 20 rodziców/opiekunów pracujących i godzących życie zawodowe i prywatne. Osób mieszkających lub pracuyjących na terenie gm. wiejskiej Garwolin. Zapewnimy opiekę nad dziećmi: od 20 tygodnia do 3 roku życia, 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach 6:30-17:00. W ramach projektu oferujemy opiekę i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych przez wykwalifikowaną kadrę opiekunów oraz niski koszt pobytu dziecka w żłobku. Projekt "Aktywny maluch" numer umowy RPMA.08.03.01-14-e270/20 realizowany przez IRO Sp. z o.o. jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy. 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowita kwota dofinansowania: 2014579,20 zł, wkład UE: 1611663,36 zł

AAA KOTKI DWA Instytut Rozwoju Osobistego "Aktywny maluch" Główny cel projektu "Aktywny maluch" to umożliwienie 32 opiekunom prawnym dzieci do lat 3 z obszaru gminy wiejskiej Garwolin powrotu do aktywności zawodowej, a także godzenie życia zawodowego i prywatnefo osobom pracującym, poprzez utworzenie 32 miejsc opieki w nowo tworzonym żłobku w gm. Garwolin. Projekt realizowany jest od 2021 r. do 2023 r. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie współfinansowanym przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego pt.: "Aktywny maluch". Zapoznaj się z regulaminem projektu! Więcej informacji na stronie www.filia2.aaakotkidwa.edu.pl, tel.: 533334841, e-mail: garwolin@aaakotkidwa.edu.pl

Zostaw komentarz