Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.19.2021

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 18 stycznia 2022 r.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. 2373 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 18.01.2022 r., zostało wydane postanowienie zawieszające postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na części działki o nr ew. 497, obręb Wilkowyja, gmina Garwolin. Inwestorem będzie 4MAX Consulting Sp. z o.o. z/s 02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 10.

Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godz. 800 – 1500.

Informuję, że strony postępowania na podstawie art. 10§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, mają prawo uczestniczyć w każdym studium toczącego się postępowania.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz