XXXVII sesja Rady Gminy

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

XXXVII sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 3 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 7 kwietnia 2022 r.).
 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy Garwolin za rok 2021.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy Garwolin.
 6. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin wotum zaufania.
 7. Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Garwolin.
 8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Garwolin wraz z wykonaniem budżetu.
 9. Przedstawienie wniosku-opinii komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 10. Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Garwolin.
 11. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Garwolin.
 12. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2022-2032.
 13. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Garwolin, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 15. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 16. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
 17. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
 18. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin zmieniającej uchwałę w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
 19. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin o utracie mocy uchwały Nr XXXIV/294/2022 Rady Gminy Garwolin z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Garwolin do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
 20. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie przystąpienia Gminy Garwolin do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
 21. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin.
 22. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Sulbinach oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie.
 23. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwa Czyszkówek, Stara Huta oraz Taluba – Feliksin na terenie Gminy Garwolin.
 24. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na 2021 rok.
 25. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
 26. Zamknięcie sesji.

Bernard Makulec

/-/

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Zostaw komentarz