Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

 w Aktualności, Obwieszczenia

Garwolin, dn. 21 czerwca 2022 r.

S.2110.01.2022

 

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  ZASTĘPSTWO  NA  CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ  NIEOBECNOŚCI  PRACOWNIKA
DS. ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH

 

Wójt Gminy Garwolin

ogłasza nabór

na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08 – 400 Garwolin,

tel. (25) 682-05-60

 

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
  • wykształcenie wyższe,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • znajomość ustawy Prawo budowlane.

 

 1. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
  • prawo jazdy kat. B,
  • preferowane doświadczenie na stanowisku pracy związanym z zamówieniami publicznymi.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Praca w budynku Urzędu Gminy Garwolin. Bezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą interesanta oraz przemieszczaniem się
w terenie.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 

 1. Zadania związane z procedurą zamówień publicznych realizowane przez gminę, komórki organizacyjne Urzędu Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy. Zadania te obejmują:
 2. sporządzanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, łącznie z umieszczaniem dokumentacji postępowań na platformach / stronach wymaganych prawem;
 3. kompleksowe prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. uczestniczenie w postępowaniu o charakterze członka komisji przetargowej;
 5. prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 6. sporządzanie planu zamówień publicznych oraz jego aktualizacja;
 7. sporządzanie umów z wykonawcami zamówień publicznych;
 8. Uczestniczenie w naradach, spotkaniach i odbiorach robót, weryfikacja kosztorysów oraz rozliczanie inwestycji i remontów.
 9. Prowadzenie inwestycji i remontów realizowanych przez gminę.
 10. Prowadzenie rejestru umów.
 11. Wykonywanie sprawozdań związanych z wykonywanymi czynnościami oraz udzielanie informacji publicznej.
 12. Przygotowywanie do archiwizacji dokumentów dotyczących zamówień publicznych.

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  • życiorys – curriculum vitae (c.v.),
  • kwestionariusz osobowy*
  • oświadczenie o nie karaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
  • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
  • kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin przy ul. Mazowieckiej 16, 08 – 400 Garwolin lub przesłać pocztą na w/w adres
w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika ds. zamówień publicznych” w terminie do dnia
1 lipca 2022 r.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy Garwolin przy ul. Mazowieckiej 16.

 

* Kwestionariusz osobowy można otrzymać w Urzędzie Gminy Garwolin przy ulicy Mazowieckiej 16 w Sekretariacie Urzędu lub pobrać ze strony internetowej Gminy Garwolin.

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO, informuję, :

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Garwolin, z siedzibą w Urzędzie Gminy, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, w imieniu którego obowiązki administratora pełni Wójt
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email : iod@garwolin-gmina.pl lub pisemnie na adres administratora.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na wolne stanowisko urzędnicze, na podstawie:
 4. a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
 5. b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 6. c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. 2019 poz. 1040 z późzm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1282 z późn.zm.).
 7. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także, te którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że Państwo wyrażą zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 9. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.
 12. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Garwolin oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy Garwolin.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Załączniki:

Zostaw komentarz