Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.5.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 1 sierpnia 2022 r.

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Wójt Gminy Garwolin informuję, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. na wniosek TOWERLINK POLAND Sp. z o.o. z/s 02-673 Warszawa
ul. Konstruktorska 4 reprezentowanego przez Pana Marcina Osial Atem-Polska
Sp. z o.o. 20-315 Lublin Al. W. Witosa 3, została wydana decyzja Wójta Gminy Garwolin znak KS.6220.5.2022, o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji radiokomunikacyjnej BT14759 GARWOLIN_PÓŁNOC na działce o nr ewid. 882/2 obręb Miętne, gm. Garwolin”, ze względu na jego bezprzedmiotowość.

 

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, można się zapoznać w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Miętne, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Garwolin i Biuletynie Informacji Publicznej: www.garwolin-gmina.pl i https://uggarwolin.bip.gov.pl/.

 

 Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz