Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 23.09.2022 r.

TIP.6733.9.2022

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

o wszczęciu postępowania administracyjnego

          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 503), w związku z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1301)

 

zawiadamiam

 

że zostało wszczęte na wniosek:

Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin,

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej, na terenie części działek ewidencyjnych o numerach 477, 483, 482/1 i 481/1, obręb Miętne gm. Garwolin.

 

Zgodnie z art. 10 Kpa stronom tego postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z przedłożoną dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się, uzyskać wyjaśnienia pod. nr tel. 25 682 05 60  wew. 72, lub w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Miętne, gm. Garwolin, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz