Konkurs „Wzajemnie potrzebni”

 w Aktualności

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zachęca do wzięcia udziału w konkursie „Wzajemnie potrzebni”, realizowanym ze środków publicznych na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem konkursu jest dofinansowanie inicjatyw służących stworzeniu pilotażowego, efektywnego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączenia społecznego osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce, m.in. poprzez zaspokajanie ich potrzeb w zakresie mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych. W ramach konkursu można się ubiegać o dotację w wysokości do 4,5 mln zł.

Konkurs jest skierowany do gmin, których liczba mieszkańców nie przekracza 120 tys. O przyznanie dotacji mogą występować podmioty, o których mowa w art. 127 usta. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi Regulaminu konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 200 3 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Konkurs ofert trwa od 24 lutego do 23 marca br. Przewiduje się możliwość dofinansowania zadania publicznego trwającego i realizowanego w terminie od 1 marca do 10 grudnia br. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu pod adresem https://wzajemniepotrzbni.pl/konkurs/.

Udział w konkursie jest szansą na uzyskanie środków, które pozwolą na udzielenie beneficjentom systemowego wsparcia w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb i umożliwienie im nowego życiowego startu. Jednocześnie program pomoże w odwróceniu trendów wyludniania mniejszych miejscowości, wypełnienie lokalnej luki zawodowej i rozwój lokalnych szkół poprzez zwiększenie liczby dzieci w placówkach oświatowych.

Zostaw komentarz