Ogłoszenie przetargu

 w Obwieszczenia

Wójt Gminy Garwolin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wola Rębkowska, będących własnością Gminy Garwolin.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Wola Rębkowska, oznaczona jako: działka nr  661, o powierzchni 1500 m2.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Zabudowana nieruchomość gruntowa (budynek jednorodzinny i budynek gospodarczy) o łącznej pow. 0,1500 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 661 położona jest w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin, dla której jest prowadzona księga  wieczysta nr SI1G/00013715/8.

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość sąsiadująca z drogą powiatową z dostępem do mediów: woda, energia, gaz i kanalizacja.

Działka nie ma żadnych obciążeń, ani zobowiązań.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalonym przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku, a ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz. 5329 w dniu 22 września 2007 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 poz. 951 przedmiotowa działka w części oznaczona jest jako tereny „RO”- tereny zabudowy zagrodowej i w części jako teren poza granicami uchwalonego planu zagospodarowania.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 376.000,00 zł, słownie; trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć VAT w wysokości 23% od powierzchni 0,1064ha.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 3.760,00 zł, słownie: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100, a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 3. 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 38.000,00, słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100, na konto Banku Spółdzielczego w Garwolinie Nr 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010, w terminie do dnia 13 czerwca 2023 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy działki 661 w Woli Rębkowskiej.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Wola Rębkowska, oznaczona jako: działka Nr  850, o powierzchni 5200 m2.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nie zabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,5200 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 850 położona jest w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin, dla której jest prowadzona  księga  wieczysta SI1G/00013715/8.

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość sąsiadująca z drogą powiatową z dostępem do mediów: woda, energia, gaz i kanalizacja.

Działka nie ma żadnych obciążeń, ani zobowiązań.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalonym przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku, a ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz.5329 w dniu 22 września 2007 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 poz. 951 przedmiotowa działka w części oznaczona jest jako tereny „RO”- tereny zabudowy zagrodowej i w części jako teren poza granicami uchwalonego planu zagospodarowania.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości nie zabudowanej w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto203.000,00 zł, słownie; dwieście trzy tysiące złotych 00/100. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć VAT w wysokości 23% od powierzchni 0,0349ha.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 2.030,00 zł. (słownie: trzy tysiące siedemset złotych), a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 21.000,00, słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100, na konto Banku Spółdzielczego w Garwolinie Nr 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010, w terminie dodnia 13 czerwca 2023 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy działki 850 w Woli Rębkowskiej.

 

 

 

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Wola Rębkowska, oznaczona jako: działka nr  851/1, o powierzchni 1600 m2.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nie zabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,1600 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 851/1 położona jest w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin, dla której jest prowadzona  księga  wieczysta nr SI1G/00013715/8.

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość sąsiadująca z drogą powiatową z dostępem do mediów: woda, energia, gaz i kanalizacja.

Działka nie ma żadnych obciążeń, ani zobowiązań.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalonym przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku, a ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz.5329 w dniu 22 września 2007 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 poz. 951  przedmiotowa działka oznaczona jest jako teren poza granicami uchwalonego planu zagospodarowania.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości nie zabudowanej w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto59.000,00 zł, słownie; pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100. Do ceny osiągniętej w przetargu nie będzie doliczony VAT.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 590,00 zł. (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych), a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 6.000,00zł. (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), na konto Banku Spółdzielczego w Garwolinie Nr 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010, w terminie do dnia 13 czerwca 2023 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy działki 851/1 w Woli Rębkowskiej.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Wola Rębkowska, oznaczona jako: działka Nr  1070/2, o powierzchni 1300 m2.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nie zabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,1300 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 1070/2 położona jest w miejscowości Wola Rębkowska gm.Garwolin, dla której jest prowadzona  księga  wieczysta SI1G/00013715/8.

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość sąsiadująca z drogą gruntową z dostępem do mediów: energia.

Działka nie ma żadnych obciążeń, ani zobowiązań.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalonym przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku, a ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz.5329 w dniu 22 września 2007 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 poz. 951  przedmiotowa działka oznaczona jest jako teren „RO” – teren zabudowy zagrodowej.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości nie zabudowanej w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto47.000,00 zł, słownie; czterdzieści siedem tysięcy złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć VAT.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 470,00 zł. (słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych), a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 5.000,00zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), na konto Banku Spółdzielczego w Garwolinie Nr 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010, w terminie do dnia 13 czerwca 2023 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy działki 1070/2 w Woli Rębkowskiej.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Wola Rębkowska, oznaczona jako: działka Nr  1073/1, o powierzchni 400 m2.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nie zabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,0400 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 1073/1 położona jest w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin, dla której jest prowadzona  księga  wieczysta SI1G/00013715/8.

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość sąsiadująca z drogą gruntową bez dostępu do mediów.

Działka nie ma żadnych obciążeń, ani zobowiązań.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalonym przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku, a ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz.5329 w dniu 22 września 2007 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 poz. 951  przedmiotowa działka oznaczona jest jako teren „RO” – teren zabudowy zagrodowej.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości nie zabudowanej w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 15.000,00 zł, słownie; piętnaście tysięcy złotych 00/100. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć VAT.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 150,00 zł, słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100, a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 1.500,00, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100, na konto Banku Spółdzielczego w Garwolinie Nr 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010, w terminie do dnia 13 czerwca 2023 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy działki 1073/1 w Woli Rębkowskiej.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Wola Rębkowska, oznaczona jako: działka Nr  1072/4, o powierzchni 600 m2.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nie zabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,0600 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 1072/4 położona jest w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin, dla której jest prowadzona  księga  wieczysta SI1G/00013715/8.

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość sąsiadująca z drogą gruntową z dostępem do mediów: energia.

Działka nie ma żadnych obciążeń, ani zobowiązań.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalonym przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku, a ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz.5329 w dniu 22 września 2007 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 poz. 951  przedmiotowa działka oznaczona jest jako teren „RO” – teren zabudowy zagrodowej.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości nie zabudowanej w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 22.000,00 zł, słownie; dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć VAT.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 220,00 zł, słownie: dwieście dwadzieścia złotych 00/100, a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 2.200,00, słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100, na konto Banku Spółdzielczego w Garwolinie Nr 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010, w terminie do dnia 13 czerwca 2023 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy działki 1072/4 w Woli Rębkowskiej.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Wola Rębkowska, oznaczona jako: działka Nr  1071, o powierzchni 1000 m2.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nie zabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,1000 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 1071, położona jest w miejscowości Wola Rębkowska gm.Garwolin, dla której jest prowadzona  księga  wieczysta SI1G/00013715/8.

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość sąsiadująca z drogą gruntową bez dostępu do mediów.

Działka nie ma żadnych obciążeń, ani zobowiązań.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalonym przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku, a ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz.5329 w dniu 22 września 2007 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 poz. 951  przedmiotowa działka oznaczona jest jako teren „RO” – teren zabudowy zagrodowej.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości nie zabudowanej w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 37.000,00 zł, słownie; trzydzieści siedem tysięcy złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć VAT.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 370,00 zł, słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych, a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 4.000,00, słownie: cztery tysiące złotych 00/100, na konto Banku Spółdzielczego w Garwolinie Nr 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010, w terminie do dnia 13 czerwca 2023 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy działki 1071 w Woli Rębkowskiej.

 

 1. 7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy wGarwolinie przy ul. Mazowieckiej 16 (pokój nr 202 na 2 piętrze).
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw;

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu) wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

 1. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku onabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy.
 2. Wpłacone wadium zostanie:

– zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

– zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

– wadium nie podlega zwrotowi, w razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

 1. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.
 2. Wójt Gminy Garwolin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
 3. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy wGarwolinie tel. 25 6820560 wew. 46.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt Kupującego.

Garwolin, dnia 15.05.2023

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Garwolin i tablicy ogłoszeń w miejscowości Wola Rębkowska w dniach 15 maja 2023 roku do 19 czerwca 2023 roku oraz na stronie internetowej www.garwolin-gmina.pl i na stronie bip Gminy Garwolin.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz