XLVIII sesja Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  XLVIII sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 21 kwietnia 2023 r.).
 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy Garwolin za rok 2022.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy Garwolin za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin wotum zaufania.
 7. Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Garwolin za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Garwolin wraz z wykonaniem budżetu.
 9. Przedstawienie wniosku – opinii komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 10. Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Garwolin.
 11. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Garwolin.
 12. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2023-2033.
 13. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Garwolin.
 15. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 16. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na 2022 rok.
 17. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.
 18. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie.
 19. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Rębkowskiej.
 20. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Animacji Kultury w Sulbinach.
 21. Postanowienie Nr 6/2023 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Garwolin do stanu faktycznego.
 22. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
 23. Zamknięcie sesji.

Bernard Makulec

/-/

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Zostaw komentarz