Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Jagodne

 w Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Wójt Gminy Garwolin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jagodne, będącej własnością Gminy Garwolin.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Jagodne, oznaczona jako: działka Nr  725, o powierzchni 1151 m2.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nie zabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 0,1151 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 725 położona jest w miejscowości Jagodne gm.Garwolin, dla której jest prowadzona  księga  wieczysta SI1G/00039898/2.

 1. Opis, obciążenia i zobowiązania do nieruchomości:

Nieruchomość sąsiadująca z droga gminną gruntową z dostępem do mediów; wody i energii. Brak kanalizacji ściekowej i gazu.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalonym przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku, a ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190, poz.5329 w dniu 22 września 2007 roku, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2018 poz.951  przedmiotowa działka oznaczona jest jako tereny „MU” tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi netto 100.000,00 zł, słownie; sto tysięcy złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć VAT w wysokości 23%.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1.000,00 zł. (słownie; jeden tysiąc złotych), a o jego wysokości zdecydują uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 3 października 2023r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 16 (pokój nr 202 na 2 piętrze).
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w PLN w wysokości 10.000,00. (słownie: dziesięć tysięcy złotych), na konto Bank Spółdzielczy w Garwolinie Nr 53921000080000284420000010, w terminie do dnia 27 wrzesień 2023 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Urzędu Gminy wGarwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, dotyczy działki 725 w miejscowości Jagodne.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1) dowodu wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

3) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw;

4) w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu) wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących.

 1. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 zpóźn. zm.) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy.
 2. Wpłacone wadium zostanie:

– zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

– zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

– wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

 1. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.
 2. Wójt Gminy Garwolin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
 3. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Garwolinie tel. 25 6820560 wew. 46.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt Kupującego.

Garwolin, dnia 29.08.2023 r.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Garwolin, oraz tablicy ogłoszeń miejscowości Jagodne w dniach 29 sierpnia 2023 roku do 3 października 2023 roku, oraz na stronie www.garwolin-gmina.pl.

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

Załączniki:

Zostaw komentarz