Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 14 września 2023 r. o obwodach głosowania

 w Aktualności, Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 14 września 2023 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Garwolin podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Feliksin, Ruda Talubska, Taluba Szkoła Podstawowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej, Ruda Talubska ul. Akacjowa 10, 08-400 Garwolin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2 Izdebnik, Parcele Rębków Świetlica OSP w Izdebniku, Izdebnik 16, 08-410 Garwolin

 

3 Stoczek, Wilkowyja, Zakącie Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Wilkowyi, Wilkowyja 48, 08-410 Garwolin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4 Niecieplin, Sławiny, Unin-Kolonia Świetlica wiejska w Niecieplinie, Niecieplin 30A, 08-400 Garwolin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5 Czyszkówek, Lucin, Natalia Urząd Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

6 Jagodne, Michałówka Świetlica wiejska w Jagodnem, Jagodne 57A, 08-400 Garwolin

 

7 Budy Uśniackie, Uśniaki,

Władysławów, Wola Władysławowska

Szkoła Podstawowa w Woli Władysławowskiej, Wola Władysławowska 27, 08-410 Garwolin
8 Wola Rębkowska Szkoła Podstawowa w Woli Rębkowskiej, Wola Rębkowska ul. Długa 90, 08-410 Garwolin
9 Krystyna, Stara Huta Świetlica wiejska w Krystynie, Krystyna 78A, 08-410 Garwolin
10 Sulbiny Świetlica OSP w Sulbinach, Sulbiny ul. Wspólna 46, 08-400 Garwolin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

11 Ewelin, Rębków Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rębkowie, Rębków ul. Starowiejska 8, 08-410 Garwolin
12 Miętne Świetlica OSP w Miętnem, Miętne ul. Główna 118, 08-400 Garwolin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

13 Górki Świetlica wiejska w Górkach, ul. ks. Stanisława Pasionka 10, 08-400 Górki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

14 Nowy Puznów, Stary Puznów Świetlica wiejska w Nowym Puznowie, Nowy Puznów 46, 08-400 Nowy Puznów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  2. b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
  3. c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
  4. d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  5. e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Siedlcach II najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Garwolin najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Garwolin

Marcin KOŁODZIEJCZYK

Załączniki:

Zostaw komentarz