Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji

 w Obwieszczenia

TIP.6733.1.2024

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 14.03.2024 r.

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „GAR3313A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w miejscowości Rębków gm. Garwolin,  na terenie działki ew. nr 193/1.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z 2023 r.  poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 14 marca 2024 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego na wniosek P4 Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika, na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „GAR3313A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w miejscowości Rębków gm. Garwolin,  na terenie działki ew. nr 193/1.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w  Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Rębków, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz