Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 w Referat Organizacyjno-Oświatowy i Spraw Obywatelsk

Nazwa sprawy

Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

1.Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę.

2.Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

3.Kopia świadectwo ukończenia szkoły przez ucznia.

4. Świadectwo pracy młodocianego pracownika.

5.Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.

6.Dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym: dyplom, świadectwo lub zaświadczenie

7.Dokument potwierdzający formę prawna pracodawcy (KRS, Wpis do EDG, umowa spółki cywilnej)

8.Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

10. Oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów na wykształcenie młodocianego pracownika i wysokości refundacji z OHP (dla umów z OHP podpisanych po 01.07.2014 r.)

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce załatwienia
sprawy

Urząd Gminy Garwolin, Referat Oświatowo-Społeczny i Spraw Obywatelskich, numer pokoju 202, numer telefonu (25) 682-05-60 wew. 47, Izabela Miętus – Inspektor ds. oświaty kultury i sportu

Zostaw komentarz