Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 4/2013

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w związku z uchwałą XIV/125/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 2. ochrony i promowania zdrowego stylu życia,
 3. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

 

§ 2.

Tekst ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań wymienionych w § 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego ogłoszenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Garwolin,
 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Garwolin.

 

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Garwolin.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Tomasz Łysiak

 

 

 

                                                                                                                                             Załącznik Nr 1

                                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 4/2013

                                                                                                                                             Wójta Gminy Garwolin

                                                                                                                                             z dnia 29 stycznia 2013 r.

OGŁOSZENIE

 

            Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały XIV/125/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013,

 

WÓJT GMINY GARWOLIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

 

Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. Rodzaje wspieranych zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Zadanie nr 1

Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych, prowadzenie działalności sekcji sportowych dziecięcych i młodzieżowych, szkolenia sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych
z zakresu wybranych dyscyplin sportowych

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2013 roku – 110.000,00 zł

 

 

Zadanie nr 2

Rodzaj zadania: ochrona i promowanie zdrowego stylu życia poprzez: prowadzenie działań zmierzających do zapobiegania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie wyjazdów terapeutycznych, imprez i wycieczek profilaktycznych dla rodzin z problemem alkoholowym

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2013 roku – 7.000,00 zł

 

 

Zadanie nr 3

Rodzaj zadania: porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:

a)prowadzenie różnorodnych form zajęć opiekuńczo – wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych, organizowanie wypoczynku wakacyjnego i zajęć w okresie ferii zimowych oraz w dni wolne od nauki szkolnej (biwaki, basen) przez świetlice profilaktyczno – wychowawcze oraz socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2013 roku – 25.000,00 zł

 

 

b) udzielanie poradnictwa obywatelskiego i prawnego osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz ofiarom przemocy domowej

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2013 roku – 5.000,00 zł

 

II. Zasady przyznania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 2. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zleconego zadania w formie wsparcia, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Wójt Gminy Garwolin zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji na każdy rodzaj zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
 4. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Wójt Gminy Garwolin zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
 5. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy, oferent przedkłada zaktualizowany kosztorys i zakres rzeczowy zadania.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 7. Szczegółowe i ostateczne warunki finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Garwolin a oferentem.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Dofinansowanie zadania przez Gminę Garwolin obejmuje realizację zadania w 2013 roku, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
 2. Podmioty realizujące zadania zobowiązane są do:
  • 1) dysponowania kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,
  • 2) posiadania zaplecza lub dostępu do obiektów odpowiednich do realizacji zadania,
  • 3) posiadania doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
  • 4)objęcia działaniami wynikającymi z zadań jak największej liczby uczestników będących mieszkańcami Gminy Garwolin.
 3. Zadanie powinno być realizowane z największą starannocią w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Realizacja zadania niezgodnie ze słożoną ofertą może być powodem obniżenia dotacji.

 

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Gminy Garwolin pokój 103 lub ze strony internetowej Urzędu.
 2. Oferty na poszczególne zadania wymienione w punkcie I należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert 2013” z podaniem nazwy zadania do dnia 22 lutego 2013 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08 – 400 Garwolin lub drogą pocztową na wyżej wymieniony adres. O terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy Garwolin.
 3. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25).
 4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki w oryginale lub kopie:
  • 1) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru sądowego lub inne dokumenty potwierdzające wpis do właściwej ewidencji dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (działalność statutowa powinna odpowiadać zadaniu objętemu konkursem),
  • 2) kopię aktualnego statutu poświadczoną za zgodność z oryginałem,
  • 3) oświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego),
  • 4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok ubiegły (w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności).
 5. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. 
 6. Załączone do oferty kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. 
 7. Złożenie oferty do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień ogłoszenia o konkursie.

 

V. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2013 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16.
 2. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa i przedkłada wyniki Wójtowi Gminy.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.
 4. Ostateczną decyzję o wyborze ofert, bądź odmowie przyznania dotacji podejmie Wójt Gminy Garwolin. Od decyzji w sprawie wyboru oferty i kwoty dotacji podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.
 5. Odrzuceniu podlegają oferty nie spełniające wymogów i warunków zawartych w ogłoszeniu.
 6. Urząd Gminy Garwolin zawiadamia w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.
 7. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

 

VI. Kryteria stosowane przy wyborze ofert

1. Kryteria formalne – do udziału w konkursie zostanie dopuszczony oferent, który spełnia następujące wymogi formalne:

 1. jest organizacją uprawnioną na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert,
 2. jego działalność statutowa odpowiada zadaniu objętemu konkursem ofert,
 3. złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu,
 4. złożył ofertę na drukach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
 5. załączył do oferty wszystkie wymagane załączniki, o których mowa w pkt IV.4
 6. wszystkie części oferty będą wypełniona,
 7. oferta dotyczy zadań objętych konkursem.

 

2.Kryteria merytoryczne:

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot,
 2. kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmiot będzie realizować zadanie,
 4. planowany przez organizację pozarządową lub podmiot udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – w przypadku zlecenia realizacji zadania w formie wspierania wykonywania zadania,
 5. analiza i ocena realizacji zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej i podmiotowi w latach poprzednich, ze zwróceniem uwagi na rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków,
 6. objęcie programem jak największej liczby uczestników będących mieszkańcami Gminy Garwolin.


 

VII. Zrealizowane przez Gminę Garwolin w roku 2012 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Zadanie Nr 1 – dotacja przyznana wynosiła 100.000,00 zł

Zadanie Nr 2 – dotacja przyznana wynosiła 5.000,00 zł

Zadanie Nr 3

a)dotacja przyznana wynosiła 20.000,00 zł

b)dotacja przyznana wynosiła 3.000,00 zł


 

VIII. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Garwolin (pokój 103) oraz telefonicznie pod numerem (25) 682-05-60 wew.32

 

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Tomasz Łysiak

 

 

 

 

 

Zostaw komentarz