Konkurs ofert

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Garwolin, dnia 01.03.2013 r.

OGŁOSZENIE

wyników postępowania konkursowego

przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniach
25 – 27 lutego 2013 r., w którym wyłoniono oferentów na realizację zadań publicznych w 2013 r.

 

Wójt Gminy Garwolin informuje, że w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniach 25-27 lutego 2013 r. na wykonanie zadań publicznych w 2013 roku wyłoniono następujących oferentów:

 

Na zadanie 1) – w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”:

 

–    Oferta Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy „ DELFIN” w Miętnem ul. Główna 49 uzyskała 16,6 punktów na 18 możliwych do uzyskania.

Ilość punktów przyznana została na podstawie kryteriów przyjętych w punkcie VI ogłoszenia o konkursie, stosowanych przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zgłaszający będzie realizował zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem finansowym
w wysokości 4.500,00zł.

 

–    Oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „MAZOWSZE” w Miętnem ul. Główna 49 uzyskała 16,6 punktów na 18 możliwych do uzyskania. Ilość punktów przyznana została na podstawie kryteriów przyjętych w punkcie VI ogłoszenia o konkursie, stosowanych przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zgłaszający będzie realizował zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem finansowym w wysokości 105.500,00 zł.


Na zadanie 2) – w zakresie: „Ochrony i promowania zdrowego stylu życia”:

 

–    Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego w Garwolinie uzyskała 14,4 punktów na 18 możliwych do uzyskania.

Ilość punktów przyznana została na podstawie kryteriów przyjętych w punkcie VI ogłoszenia o konkursie, stosowanych przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zgłaszający będzie realizował zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem finansowym w wysokości 3.000,00 zł.


–    Oferta Stowarzyszenia Trzeźwymi Bądźcie w Garwolinie uzyskała 17 punktów na 18 możliwych do uzyskania.

Ilość punktów przyznana została na podstawie kryteriów przyjętych w punkcie VI ogłoszenia o konkursie, stosowanych przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zgłaszający będzie realizował zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem finansowym w wysokości 4.000,00 zł.

 

Na zadanie 3) – w zakresie: „Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym”:

 

– a) „prowadzenie różnorodnych form zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych, organizowanie wypoczynku wakacyjnego i zajęć w okresie ferii zimowych oraz w dni wolne od nauki szkolnej (biwaki, basen) przez świetlice profilaktyczno – wychowawcze oraz socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią”.

Oferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Garwolinie uzyskała 18 punktów na 18 możliwych do uzyskania.

Ilość punktów przyznana została   na podstawie kryteriów przyjętych w punkcie VI ogłoszenia o konkursie, stosowanych przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zgłaszający będzie realizował zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem finansowym w wysokości 25.000,00 zł.


–    b) „udzielanie poradnictwa obywatelskiego i prawnego osobom uzależnionym współuzależnionym od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz ofiarom przemocy domowej”.

Oferta Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Garwolinie uzyskała 16,8 punktów na 18 możliwych do uzyskania.

Ilość punktów przyznana została   na podstawie kryteriów przyjętych w punkcie VI ogłoszenia o konkursie, stosowanych przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zgłaszający będzie realizował zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem finansowym w wysokości 5.000,00zł.


Z w/w oferentami zostaną zawarte umowy na realizację poszczególnych zadań publicznych w 2013 roku.

 

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Tomasz Łysiak


Zostaw komentarz