Aneks nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miętne gm. Garwolin”

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2013-07-17

TIP 271.15.2013                                

 

Aneks nr 1

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miętne gm. Garwolin”

Gmina Garwolin, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) modyfikuje SIWZ na.: Rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Miętne gm. Garwolin w następujący sposób:

  1. Rozdział III §4 pkt. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, otrzymuje brzmienie:

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ………………. r., zaś termin zakończenia robót na dzień …………….(nie później niż 30.10.2014 r).

  1. Inne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

                                                                         Z poważaniem

                                                                                               Wójt gminy Garwolin                                                                                                                                                                                              Tomasz Łysiak

Opracował:

Marcin Kołodziejczyk – Kierownik referatu techniczno- inwestycyjnego i planowania przestrzennego

tel. (025) 682 05 60 w. 62, fax. (025) 682 05 67

Zostaw komentarz