OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy na zakup pierwszego wyposażenia do nowo powstałych świetlic w miejscowościach Jagodne, Wola Władysławowska, Taluba

 w Archiwum przetargów

Garwolin: Zakup pierwszego wyposażenia do nowo powstałych świetlic w miejscowościach Jagodne, Wola Władysławowska, Taluba
Numer ogłoszenia: 280840 – 2013; data zamieszczenia: 17.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin , ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, faks 025 6820567.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pierwszego wyposażenia do nowo powstałych świetlic w miejscowościach Jagodne, Wola Władysławowska, Taluba.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup pierwszego wyposażenia do nowo powstałych świetlic w miejscowościach Jagodne, Wola Władysławowska, Taluba. Zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup i dostawę następującego wyposażenia: 1. Świetlica Taluba: -Kuchnia gazowa – 1 szt. – Patelnia elektryczna – 1 szt. – Taboret gazowy – 1 szt. – Okap kuchenny z wyciągiem – 1 szt. – Szafka kuchenna stojąca – 1 szt. – Szafka kuchenna stojąca – 1 szt. – Szafka kuchenna wisząca – 2 szt. – Szafka kuchenna wisząca – 2 szt. – Stół centralny z półką – 1 szt. – Stół z basenem jednokomorowym – 1 szt. – Szafka 5 rzędowa metalowa podstawowa – 3 szt. – Zmywarka gastronomiczna – 1 szt. – Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym – 1 szt. – Chłodziarko – zamrażarka – 1 szt. – Gablota – 1 szt. – Stół do tenisa stołowego – 1 szt. – Stół do piłkarzyków – 1 szt. – Scena składana – 1 szt. – Stoły – 13 szt. – Stoły – 2 szt. – Stoły – 4 szt. – Krzesła – 25 szt. – Krzesła 115 szt. – Szafka wisząca – 1 szt. – Wieszak – 1 szt. – Nagłośnienie – 1 szt. – Zestaw komputerowy – 4 szt. – Fotel – 4 szt. – Drukarka laserowa – 1 szt. – Biurko – 4 szt. 2. Świetlica Wola Władysławowska: – Scena – 1 szt. – Stoły – 20 szt. – Krzesła – 250 szt. – Karnisze metalowe – 3 szt. – Karnisze metalowe – 2 szt. – Wieszaki stojące – 4 szt. – Biurko – 1 szt. – Zestaw komputerowy – 1 szt. – Fotel – 1 szt. – Telewizor – 1 szt. – Kuchnia gazowa – 1 szt. – Patelnia elektryczna – 1 szt. – Terma – 1 szt. – Stół z basenem dwukomorowym – 1 szt. – Umywalka jednokomorowa – 1 szt. – Stół z basenem jednokomorowym – 1 szt. – Wanna gospodarcza z podstawką – 1 szt. – Stół ze stali nierdzewnej – 2 szt. – Stół ze stali nierdzewnej – 1 szt. – Szafka 5 rzędowa metalowa podstawowa – 2 szt. – Szafka 5 rzędowa metalowa podstawowa – 2 szt. 3. Świetlica Jagodne: – Szafka – 1 szt. – Lada – 1 szt. – Szafka wisząca – 1 szt. – Drabinka – 4 szt. – Biurka – 3 szt. – Fotel – 3 szt. – Zestaw komputerowy – 3 szt. – Stojak na rowery – 1 szt. – Pojemnik na piasek – 1 szt. – Pojemnik na piasek – 1 szt. – Średnia prasa do grafiki – 1 szt. – Ekran do monitoringu – 1 szt. 1) Szczegółowy opis wszystkich części przedmiotu zamówienia zawiera rozdział IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2) W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprzęt o parametrach równoważnych jakościowo. Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o parametrach takich samych lub lepszych od pierwowzoru, posiadający minimum funkcji, zastosowanie i przeznaczenie jakie posiada pierwowzór. Udowodnienie równoważności będzie należało do Wykonawcy. 3) Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać wymagane opinie oraz posiadać certyfikaty jakości ważne przez cały okres gwarancji. 4) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i nie może być obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny, gotowy do użytkowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych oraz jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 5) Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony, zamontowany/uruchomiony przedmiot zamówienia zgodnie z gwarancją określoną w szczegółowym opisie Zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 32.32.46.00-6, 30.23.21.10-8, 39.15.00.00-8, 39.14.10.00-2, 31.71.00.00-6, 37.40.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Gwarancja – 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garwolin-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pokój 209.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pokój 100 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedsięwzięcie będzie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

 • Zamawiający wymaga w komputerze 2 portów PS2, 1 port LPT oraz 2 portów Serial Przy tym komputer ma być wyposażony w 8 portów USB. Wymaganie wydaje się bezzasadne ze względu na to, że obecne klawiatury i myszy są podłączane pod USB więc porty PS2 pozostaną niewykorzystane. Na rynku nie ma praktycznie już drukarek ze złączem LPT a wszystkie posiadają RJ45 lub USB. w jakim celu przy komputerze wykorzystywanym dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych i obliczeniowych a także korzystania z internetu potrzebne są 2 porty COM

 

 

 

ODP. Jeżeli Dostawca dostarczy sprzęt peryferyjny (myszki, klawiatury, drukarki itp.) kompatybilny z zamontowanymi złączami, w/w złącza nie są wymagane.

 

 

 

Zostaw komentarz