Aneks nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Ruda Talubska

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2014-05-02

TIP 271.06.2014                                

 

Aneks nr 1

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Ruda Talubska

Gmina Garwolin, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) modyfikuje SIWZ na.: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Ruda Talubska w następujący sposób:

  1. Rozdział II punkt 7 ust 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący opakowania oferty, otrzymuje brzmienie:

Na opakowaniu (opakowaniach) należy umieścić napis:

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Ruda Talubska”
Nie otwierać do dnia 14.05.2014 r. do godz. 11.00 ”

oraz dokładną nazwę i adres Wykonawcy (aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia wpływu po terminie).

  1. Rozdział II Punkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący miejsca i terminu składania ofert otrzymuje brzmienie:

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Garwolinie
    ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr
    100 tj. sekretariat w terminie do dnia 14.05.2014 roku do godziny 1030.
  2. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. „a” zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
  1. Rozdział II Punkt 9 ust 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący otwarcia i badania ofert otrzymuje brzmienie:

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 14.05.2014 r. o godz. 1100 do siedziby Zamawiającego (Urząd Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16) do pok. nr 209.

  1. Inne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

                                                                         Z poważaniem

    Wójt gminy Garwolin                                                                                        

                                   Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz