Aneks nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2014-10-21

TIP 271.22.2014                                

 

Aneks nr 1

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin

Gmina Garwolin, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) modyfikuje SIWZ na.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin w następujący sposób:

 1. Rozdział I punk 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący opakowania oferty, otrzymuje brzmienie:

Termin obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 r *.

*) z zastrzeżeniem, że Wykonawca wyposaży mieszkańców w worki na odpady selektywnie zbierane, w gniazda palcówki oświatowe, oraz miejscowość Stoczek i Wilkowyja, a także kontenery KP-7 w miejscowości Wilkowyja najpóźniej do 1 stycznia 2015 roku.

 1. Rozdział II punkt 7 ust 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący opakowania oferty, otrzymuje brzmienie:

Na opakowaniu (opakowaniach) należy umieścić napis:

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin”
Nie otwierać do dnia 27.10.2014 r. do godz. 11.00 ”

oraz dokładną nazwę i adres Wykonawcy (aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia wpływu po terminie).

 1. Rozdział II Punkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący miejsca i terminu składania ofert otrzymuje brzmienie:

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Garwolinie
  ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr
  100 tj. sekretariat w terminie do dnia 27.10.2014 roku do godziny 1030.
 2. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. „a” zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
 1. Rozdział II Punkt 9 ust 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący otwarcia i badania ofert otrzymuje brzmienie:

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 27.10.2014 r. o godz. 1100 do siedziby Zamawiającego (Urząd Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16) do pok. nr 209.

 1. Rozdział III (Istotne postanowienia umowy) §2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący miejsca i terminu składania ofert otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji:

Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 30.06.2016 roku *.

 1. Rozdział IV (Załączniki do SIWZ) punkt 1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący miejsca i terminu składania ofert otrzymuje brzmienie:

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin, którego przedmiot, zakres i rodzaj jest zgodny z zakresem opisanym w Rozdziale I SIWZ, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie:

 

          …………………………………. zł – ryczałt miesięczny brutto
(słownie złotych:…………………………………………………….…, w tym VAT ….%

(z uwzględnieniem wszystkich elementów ujętych w szczegółowej charakterystyce)

          …………………………………………. zł – cena oferowana brutto
(słownie złotych………………………………………………………………………), w tym VAT …. %.

(za cały okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. ryczałt miesięczny brutto x 18 miesięcy (z uwzględnieniem wszystkich elementów ujętych w szczegółowej charakterystyce)).

 1. Inne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

                                                                      

  Z poważaniem

                  Wójt gminy Garwolin                                                                                        

                                            Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz