Obwieszczenie Wójta

 w Obwieszczenia

KS.6220.9.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 4 grudnia 2014 roku

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 33, art. 34 oraz art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 04.12.2014 r., zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie punktu kruszenia i mielenia odpadów z tworzyw sztucznych w części istniejącego budynku magazynowo-produkcyjnego zlokalizowanym na terenie działki o nr ewidencyjnym 960 położonej przy ul. Krótkiej w miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin”. Inwestorem będzie firma RE-PLAST Krzysztof Paziewski z/s Wola Rębkowska ul. Krótka 13, 08-410 Garwolin.

          Informuję, że strony postępowania na podstawie art. 10§ 1 k.p.a. mają prawo uczestniczyć w każdym studium toczącego się postępowania.

        W związku z powyższym informuje się, że z treścią postanowienia i aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godz. 800 – 1530, w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Garwolin

(-)

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz