Obwieszczenie o wyłożeniu raportu ooś

 w Obwieszczenia

KS.6220.1.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 12 czerwca 2015 roku

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż przedłożony został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: utworzeniu punktu skupu złomu żelaza i metali kolorowych na działce nr 1247/1 położonej w miejscowości Rębków, gm. Garwolin. Inwestorem będzie Pan Norbert Głaszczka zam. Rębków ul. Borki 55, 08-410 Garwolin.

Organem uprawnionym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Garwolin. W związku z powyższym informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z ww. raportem oraz zgłaszać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godz. 800 – 1530 w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego Obwieszczenia.

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Garwolin,
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Garwolin – www.garwolin-gmina.pl,
  3. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.e-bip.pl,
  4. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rębków.

Wójt Gminy Garwolin

(-)

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz