Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.1.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 29 lipca 2015 roku

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

„utworzenie punktu skupu złomu żelaza i metali kolorowych

na działce nr 1247/1 położonej w miejscowości Rębków, gm. Garwolin”.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 29 lipca 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „utworzenie punktu skupu złomu żelaza i metali kolorowych na działce nr 1247/1 położonej w miejscowości Rębków, gm. Garwolin”. Inwestorem będzie Pan Norbert Głaszczka zam. Rębków ul. Borki 55, 08-410 Garwolin.

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godz. 800 – 1530.           

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Rębków, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.pl i www.e-bip.pl.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Garwolin

(–)

Marcin Kołodziejczyk

                                                                                 

Zostaw komentarz