Obwieszczenie o umorzeniu postępowania

 w Obwieszczenia

KS.6220.5.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 26 października 2015 roku

o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

„użytkowaniu istniejącej instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki o nr ew. 1494/22 położonej w Woli Rębkowskiej przy ul. Przemysłowej 54/20, gm. Garwolin”.

Zawiadamiam na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) o wydaniu w dniu 26 października 2015 r. decyzji umarzającej postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „użytkowaniu istniejącej instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki o nr ew. 1494/22 położonej w Woli Rębkowskiej przy ul. Przemysłowej 54/20, gm. Garwolin”. Inwestorem jest Zakład Przetwarzanie Odpadów Niemetalowych Włączając Wyroby Wybrakowane Janusz Pielak z/s Wola Rębkowska ul. Przemysłowa 54/20, 08-410 Garwolin

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kpa, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godz. 800 – 1530.           

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Wola Rębkowska, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.pl i www.e-bip.pl.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Garwolin

(-)

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz