Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.16.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 21 grudnia 2016 roku

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

„utworzenie punktu regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne w części istniejącego budynku magazynowo-produkcyjnego zlokalizowanym na terenie działki o nr ewidencyjnym 963, położonej przy ul. Krótkiej 13 w miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin”.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 21 grudnia 2016 r. została wydana na wniosek firmy KR RECYCLING Sp. o.o., Spółka komandytowa z/s Wola Rębkowska ul. Krótka 13, 08-410 Garwolin, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „utworzenie punktu regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne w części istniejącego budynku magazynowo-produkcyjnego zlokalizowanym na terenie działki o nr ewidencyjnym 963, położonej przy ul. Krótkiej 13 w miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin”.

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godz. 800 – 1530.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Wola Rębkowska, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.pl i www.e-bip.pl.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Garwolin

(–)

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz