Aneks nr 2 do SIWZ na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz część miejscowości Górki”

 w Archiwum przetargów

Ogłoszenie nr 500003423-N-2017 z dnia 13-07-2017 r.

Garwolin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 540865-N-2017
Data: 29/06/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url): www.garwolin-gmina.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6)
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-17, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-19, godzina: 10:30

Zostaw komentarz