Wybory ławników na lata 2020-2023

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników do Sądu Rejonowego w Garwolinie wybranych w roku 2015.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. nr 121 poz. 693), Rada Gminy Garwolin w bieżącym roku dokona wyboru ławników na lata 2020-2023.

Kolegium Sądu Okręgowego w Siedlcach na posiedzeniu w dniu 10 maja 2019 r. ustaliło na kadencję 2020-2023 następującą liczbę ławników, która winna być wybrana przez Radę Gminy Garwolin do:

 • Sądu Rejonowego w Garwolinie – 1 (Wydział Rodzinny),
 • Sądu Okręgowego w Siedlcach – 2 (1 – Wydział Cywilny, 1 – Wydział Karny).Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie gminy dokonującej wyboru w terminie do dn. 30 czerwca 2019 r.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa wyżej cytowana ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców gminy

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (załącznik Nr 1). Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę zgłaszających (co najmniej 50) osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z osób zgłaszających kandydata (załącznik Nr 2). Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciw niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 • listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób
 • dwa zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wymienione wyżej dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa, w związku z tym, osoba musi zgłosić się do podmiotu zgłaszającego o wydanie oświadczenia – wzór w załączeniu.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Koszt opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego ponosi Skarb państwa. Wymieniony wyżej dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

W załączeniu informacja o sposobie pobrania wydruku komputerowego ze strony Krajowego Rejestru Sądowego bez ponoszenia opłaty przez kandydata.

Każdy z 50 obywateli popierających kandydaturę osoby na ławnika musi spełniać łącznie następujące wymogi: 1) musi on posiadać czynne prawo wyborcze; 2) musi on ponadto zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Jedynie grupa co najmniej 50 obywateli spełniających obie wskazane przesłanki może zatem skutecznie zgłosić popieranego przez siebie kandydata na ławnika.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych można pobrać i złożyć wypełnione wraz z kompletem załączników w Urzędzie Gminy Garwolin pok. nr 100 (sekretariat) w godz.: poniedziałek 8.00-17.00; wtorek-czwartek 8.00-16.00 i piątek 8.00-15.00

Ponadto karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu: www.garwolin-gmina.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

Informacji związanych z wyborami ławników udziela się też pod numerem tel: (25) 682 05 60 wew. 65

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Gminy Garwolin po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wójt Gminy Garwolin

/-/

Marcin Kołodziejczyk

Załączniki:

Zostaw komentarz