Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybudowania i uruchomienia zmodernizowanej przenośnej instalacji do produkcji mas bitumicznych w miejscowości Sulbiny, ul. Bitumiczna 6

 w Obwieszczenia

KS.6220.4.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 3 marca 2021 roku

Na podstawie art. 49, 61 § 4 i art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., zwanej dalej Kpa) oraz art. 33 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia Strony, że w dniu 02.03.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 22.02.2021 r. Pana Piotra Skoczek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek z/s Pogorzel ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów reprezentowany przez Panią Ewę Szczepaniak zam. w Łodzi, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wybudowanie i uruchomienie zmodernizowanej przenośnej instalacji do produkcji mas bitumicznych o wydajności 180 Mg/h wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sulbiny ul. Bitumiczna 6, na działce ewid. nr 67/9 obręb Sulbiny), gm. Garwolin.

Informuję, że strony postępowania na podstawie art. 10§ 1 Kpa mają prawo uczestniczyć w każdym studium toczącego się postępowania.

W związku z powyższym informuję, iż strony mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, zapoznać się z treścią wniosku i dołączoną dokumentacją, uzyskać wyjaśnienia oraz składać uwagi i wnioski, w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że pismem nr KS.6220.4.2021 z dnia 03.03.2021 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie, o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Garwolin: www.garwolin-gmina.pl, oraz www.e-bip.pl i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 oraz przesłane sołtysowi wsi Sulbiny, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Zostaw komentarz