Petycja w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu „Podwórko NIVEA” – edycja 2021

 w Petycje

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)

Dyrektor Szkoły Podstawowej*

Dyrektor Domu Kultury/Ośrodka Sportu (…)*

Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  – stosownie do dyspozycji Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej   (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1173, 2320)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)   – Data dostarczenia – zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320)

  • 1) W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 września 2014 o petycjach – wnosimy petycję do Kierownika Jednostki – o rozpatrzenie naszej prośby – dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły – do konkursu w ramach programu „Podwórko NIVEA” – edycja 2021

– szczegóły pod – https://podworko.nivea.pl

Preambuła Wniosku:

W naszym mniemaniu, petycja dotyczy wartości związanych z życiem zbiorowym.

Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach – nasza akcja zaktywizuje mieszkańców oraz lokalnych decydentów i pomoże wypełniać zadania związane z zaspokajaniem potrzeb wspólnot lokalnych – w kontekście art. 7 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Osnowa Petycji:

Niniejszym, wnosimy o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane i finansowane przez osobę trzecią (firmę komercyjną) – Rodzinne Miejsce Zabaw – Podwórko NIVEA.

Warunkiem przystąpienia do wzmiankowanego konkursu jest dysponowanie terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2.

Kierownik JST (Wójt/Burmistrz/Prezydent/Dyrektor Szkoły/ Osoby zarządzające*) dysponując odpowiednim terenem może zwrócić się pomoc organizacyjną do lokalnych społeczności jak np.: dom kultury, świetlica, grupa rodziców itp.

Dodatkowo:

  • 2) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy o petycjach w nawiązaniu do art. 241 oraz 243 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST (Wójta/Burmistrza/Prezydenta) przekazanie niniejszego tekstu/petycji   – do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół), które mogą dysponować  terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2. (szczegóły pod adresem URL https://podworko.nivea.pl )

Fakultatywnie – jako podstawa przekazania petycji do Dyrektorów Szkół / Ośrodków Kultury i Sportu –  miejscowo właściwych dla terenu gminy – może również służyć art. 65 §1 KPA. 

  • 3) Efektem przystąpienia Gminy/Szkoły Podstawowej/Ośrodka Kultury i Sportu/Domu Kultury do konkursu może być sfinansowanie przez podmiot komercyjny  budowy, jednego z 20 rodzinnych Placów Zabaw.

Wartość każdego z placów zabaw to aż 250 tys. zł.  brutto wartości rynkowej.

Podobnie – jak w latach ubiegłych –  aby wyrównać szansę mniejszych miejscowości – Organizator – podzielił Adresatów na 3 koszyki:

1)  Lokalizacje do 20 tys. mieszkańców;

2)  Lokalizacje od 20 do 60 tys. mieszkańców;
3)  Lokalizacje powyżej 60 tys. mieszkańców.

Każdy zarejestrowany Podmiot, który przystąpi do akcji uzyska ponadto gwarantowane konspekty edukacyjne – szczegóły pod https://podworko.nivea.pl

Uproszczono również znacznie – procedurę zgłoszenia lokalizacji – w 3 intuicyjnych krokach – szczegóły pod https://podworko.nivea.pl

Przedmiotowy plac zabaw znajdzie się w majątku Gminy/Szkoły  oraz przyczyni się do wzbogacenia infrastruktury Gminy związanej z terenami rekreacyjnymi –  szczegóły pod https://podworko.nivea.pl

  • 4) Załączamy niezbędne materiały, list przewodni, Regulamin Konkursu Podwórko NIVEA, wizualizacje podwórka.

Formularz zgłoszeniowy online znajduje się pod adresem URL: https://podworko.nivea.pl

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na naszą petycję wystarczy zgłosić udział w konkursie poprzez wypełnienie wzmiankowanego formularza online.

Fakultatywnie – Jednostka, aby zwiększyć swoje szanse uzyskania jednej z nagród głównych – może zrealizować krótki film (ok. 3 minuty) o tematyce związanej z naszym Konkursem oraz zamieścić film za pomocą rzeczonego formularza, a także przekazać Organizatorowi prawa autorskie do Filmu – stosownie do przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Stosowne klauzule w tej mierze – znajdują się w rzeczonym formularzu online.

Dla Państwa informacji załączamy również kilka zdjęć z jednego z ponad 250  wybudowanych Placów Zabaw w ramach edycji Konkursu “Podwórko Nivea” w 2012, 2015, 2016, 2017  2018  2019, 2020 r.

Reasumując, w ścisłym kontekście wcześniejszych pytań, w trosce o pielęgnację wartości rodzinnych, wnosimy petycję  – na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z  241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane (finansowane) przez osobę trzecią (firmę komercyjną) – Rodzinnego Miejsca Zabaw – Podwórko NIVEA, które po oddaniu do użytku stałyby się własnością społeczeństw lokalnych.

Wspomniana firma komercyjna wykonałaby takie działania non profit w ramach prowadzonych dla dobra społecznego programów (szczegóły w załączonych materiałach oraz w materiałach, które zostały już dostarczone do JST za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Budowa “Podwórka NIVEA” –  byłby całkowicie sfinansowana przez Firmę Nivea sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na obszarach przygotowanych i przekazanych przez JST.

Jeszcze raz zaznaczamy, że zakup i montaż urządzeń jest finansowany przez Firmę NIVEA sp. z o.o. w ramach ogłoszonego Konkursu ,,Podwórko NIVEA” – edycja 2021.  Jest to już siódma nasza akcja tego typu.

Zaznaczamy, że chcemy działać w pełni lege artis – zatem będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi – dotyczące finalizacji przedsięwzięcia – zgodnie ze stosowanymi przez Urząd/Szkołę/OSiR/Dom Kultury  zasadami, z zachowaniem zasad konkurencyjności i wszelkich niezbędnych procedur.

Obecnie prowadzony Konkurs ,,Podwórko NIVEA” jest kontynuacją akcji z lat ubiegłych, które cieszyły się ogromną popularnością wśród społeczności lokalnych.

Podsumowując ideą powyższego zapytania jest uwzględnienie petycji mającej na celu rozpatrzenie możliwości ewentualnego wspólnego stworzenia, nowych, bezpiecznych Rodzinnych Miejsc Zabaw – „Podwórko NIVEA” –  na terenie całej Polski.

Zgodnie z Regulaminem – poprawnie zgłoszone lokalizacje zostaną zarejestrowane/opublikowane na oficjalnej stronie Konkursu https://podworko.nivea.pl

Po zakończeniu procesu rejestracji, na podstawie warunków konkursu  zostaną wybrane JST/Szkoły/OSiR/Domy Kultury, w których Nivea sp. z o.o. wybuduje „Podwórko NIVEA” (Rodzinne Miejsce Zabaw)

Oczywiście założeniem programu jest pełna jawność i przejrzystość działań, tak aby wszystkie czynności, począwszy od niniejszego wniosku, skończywszy na finalizacji projektu (powstaniu Podwórka NIVEA –  dla Społeczności Lokalnej/Szkoły – odbywały się z pełnym poszanowaniem prawa, stąd szczegółowe warunki konkursu publikowane są pod adresem https://podworko.nivea.pl

W razie ewentualnych pytań co do merytoryki konkursu – wszelkich informacji udziela Infolinia Organizatora Konkursu „Podwórko NIVEA” pod nr tel. (22) 699-90-66, chat oraz formularz kontaktowy na stronie konkursowej

Aby zachować pełną jawność i transparentność działań – wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  – na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   – co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.

  • 6) Wnosimy aby odpowiedź znajdowała się w treści zwrotnej wiadomości e-mail, wysłanej pod adres e-mail: rodzinnemiejsca@samorzad.pl
  • 7) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres rodzinnemiejsca@samorzad.pl

Na mocy przepisów Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej –  do niniejszego wniosku został dołączony plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym – identyfikujący nadawcę ( Współwnioskodawcę) lub współtwórcę niniejszego wniosku, którego Tożsamość ujawniona została w załączonym pliku.

Komentarz:

Naszymi działaniami – staramy się – w miarę możliwości – uczestniczyć w podnoszeniu poziomu zaspokajania zbiorowych potrzeb Wspólnot Lokalnych, poprzez rozwój odnośnej infrastruktury – w szczególności przeznaczonej dla Młodzieży, Dzieci i Rodzin.

Art. 225 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

„§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku”.

Mamy nadzieję, że potraktuje Państwo niniejszą petycję – jako dotyczącą rozwoju poziomu życia zbiorowego i wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego. (wkład w rozwój kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych, etc)

W załączeniu – stosowne dossier formalne

Współwnioskodawca:

Organizator konkursu „Podwórko NIVEA”

Xs – Events Sp. z o. o. Sp. k

ul. Morszyńska 55

02-916 Warszawa

Współwnioskodawca:

Szulc-Efekt sp zoo

Prezes Zarządu:  Adam Szulc

KRS: 0000059459

04-051 Warszawa

ul. Poligonowa 1

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

www.gmina.pl

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  –  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję – jest Prezes Zarządu Adam Szulc

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej – a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: rodzinnemiejsca@samorzad.pl

Adresatem Petycji – jest Organ ujawniony w komparycji.

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)

 

ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ:

Garwolin, dnia 06.04.2021 r.

Inicjatywa – Dbajmy o rozwój Młodzieży i Rodziny – Wspierajmy Rozwój Infrastruktury w tym obszarze

W nawiązaniu do petycji złożonej za pośrednictwem poczty e-mail w dniu 1 kwietnia 2021 roku informuję, że Gmina Garwolin przeanalizuje i rozważy zgłoszenie lokalizacji
w konkursie „Podwórko NIVEA”. Jednocześnie informuję, że zgodnie z paragrafem 2 petycji jej treść przekazana została także do podległych szkół podstawowych.

Marcin Kołodziejczyk

Wójt Gminy Garwolin

Sporządziła:

Izabela Miętus

tel. 25 682-05-60 wew. 47

Zostaw komentarz