Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 28 czerwca 2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w Woli Rowskiej i Talubie

 w Obwieszczenia

Wójt Gminy Łaskarzew

PP.6733.1.2021.AG(13)

Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 28 czerwca 2021 roku o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Łaskarzew ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew, polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 1064, obręb Wola Rowska, gm. Łaskarzew, na części działek o nr ewid.: 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216/1, 216/2, 215, 214, 213, 201, 200, 199/2, 198, 197/1, 197/4, 197/5, 849, 850, 854, 855 i 857 obręb Wola Rowska, gm. Łaskarzew, oraz na części działek o nr ewid. 423/1 i 423/2, obręb Taluba, gmina Garwolin.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zapewnia się stronom czynny udział w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

W związku z powyższym informuje się, że zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi i wnioski oraz zapoznać się z aktami sprawy w ciągu 7 dni, w Urzędzie Gminy w Łaskarzewie (pokój nr 10).

Niniejsze zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zgodnie z art. 49 K.p.a. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Z upoważnienia Wójta Gminy

mgr Hanna Cichecka

Sekretarz Gminy

Załączniki:

Zostaw komentarz