Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji stacja 110/15 kV Garwolin – stacja 110/15 k Pilawa na nieruchomościach położonych w Gminie Garwolin oraz Gminie Pilawa

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 30.08.2021 r.

TIP.6733.4.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 ze zm.), w związku z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte na wniosek

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Lublin, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji stacja 110/15 kV Garwolin – stacja 110/15 kV Pilawa, na nieruchomościach położonych w gminie Garwolin oraz Gminie Pilawa, wg. załącznika nr 1.

Zgodnie z art. 10 Kpa stronom tego postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z przedłożoną dokumentacją strony postępowania mogą zapoznać się, uzyskać wyjaśnienia pod. nr tel. 25 682 05 60  wew. 34, lub w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 800 – 1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości gm. Pilawa, Wola Rębkowska gm. Garwolin oraz Lipówki gm. Pilawa, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl.

Wójt Gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

 

Załączniki:

Zostaw komentarz