Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej w Wilkowyi

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 02.11.2021 r.

TIP.6733.17.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GARWOLIN

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 741 ze zm.) Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym dokonano uzgodnień, niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej Ø 63 mm na terenie działek o numerach ewid. 594/2 w m. Wilkowyja, gm. Garwolin, oraz na działkach nr 109/4, 73, 66, 64, 62, 60, 58/2, 56, 53/2, 53/1, 51/1, 51/2, 49/2, 49/1, 47, 45/2, 39, 37, 35/2, 35/1, 31, 27/1, 23/1, 19/1, 19/2 w miejscowości Zakącie, gm. Garwolin .

Zgodnie z art. 10 Kpa stronom, ich przedstawicielom i pełnomocnikom służy prawo do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie, w pokoju nr 209 w godzinach pracy urzędu, oraz pod numerem telefonu 25 682 05 60 wew. 72.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o obowiązujące przepisy i dokumenty będące w posiadaniu tutejszego Urzędu.

Zastępca Wójta Gminy Garwolin

Karolina Kasprzak

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Zakącie i Wilkowyja, gm. Garwolin, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl.

 

Zostaw komentarz