XXXI SESJA RADY GMINY

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

XXXI sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 15 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1500  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie aktu powołania na stanowisko dyrektora instytucji kultury.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 30 września 2021 r.).
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2021-2032.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Garwolin lub jej jednostkom organizacyjnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Garwolin oraz jej jednostkom podległym, wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny drewna do celów podatku leśnego na rok 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Garwolin i zwolnień w tym podatku na rok 2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Garwolin.
 21. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Garwolin za rok 2020.
 22. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Garwolin za rok 2020.
 23. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

/-/ Bernard Makulec

Zostaw komentarz