Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o zebraniu dokumentów

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 05.09.2022 r.

TIP.6733.5.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GARWOLIN

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 503) Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym dokonano uzgodnień, niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr GAR3310C, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki ew. nr 7 położonej w miejscowości Budy Uśniackie, gm. Garwolin, z wniosku P4 Sp. z o.o., działającego przez pełnomocnika.

Zgodnie z art. 10 Kpa stronom, ich przedstawicielom i pełnomocnikom służy prawo do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie, w pokoju nr 209 w godzinach pracy urzędu, oraz pod numerem telefonu 25 682 05 60 wew. 72.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o obowiązujące przepisy i dokumenty będące w posiadaniu tutejszego Urzędu.

Zastępca Wójta Gminy Garwolin

Karolina Kasprzak

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Budy Uśniackie, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.uggarwolin.bip.gov.pl

Załączniki:

Zostaw komentarz