XLV sesja Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

Garwolin, dnia 20 lutego 2023 r.

SO. 0002.XLV.2023

XLV sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji (tj. z 28 grudnia 2022 r.).

4. Informacja Ośrodka Doradztwa Rolniczego dotycząca polityki rolnej.

5. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2023-2033.

6. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2023 rok.

7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku.

8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/321/2022 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania pn.: „Wykonanie chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Czyszkówek, gm. Garwolin”.

9. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/323/2022 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

10. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/324/2022 Rady Gminy Garwolin z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso.

11. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

12. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

13. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/297/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Garwolin dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Garwolin.

14. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin zmieniającej Uchwałę Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 maja 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Garwolin a Miastem Garwolin w sprawie przejęcia przez Miasto Garwolin realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym na terenie GminyGarwolin.

15. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

16. Podjęcie uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

17. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.

18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Bernard Makulec

Załączniki:

Zostaw komentarz