Aneks nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2014-12-15

TIP 271.24.2014                                

 

Aneks nr 1

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin

Gmina Garwolin, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) modyfikuje SIWZ na.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin w następujący sposób:

  1. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
    1. Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin, którego przedmiot, zakres i rodzaj jest zgodny z zakresem opisanym w Rozdziale I SIWZ, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie:

 

          …………………………………. zł – ryczałt miesięczny brutto
(słownie złotych:…………………………………………………….…, w tym VAT ….%

(z uwzględnieniem wszystkich elementów ujętych w szczegółowej charakterystyce)

          …………………………………………. zł – cena oferowana brutto
(słownie złotych………………………………………………………………………), w tym VAT …. %.

(za cały okres obowiązywania umowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. ryczałt miesięczny brutto x 12 miesięcy (z uwzględnieniem wszystkich elementów ujętych w szczegółowej charakterystyce)).

  1. Inne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

                                                                         Z poważaniem

                                                                                         Wójt gminy Garwolin                                                                                        

                                                                                                                 Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz