Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  XIV sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 830  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wręczenie medali „Za zasługi dla obronności kraju”.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 15 listopada 2019 r.).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2019-2030.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2019 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garwolin.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Garwolin.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Garwolin na rok 2020.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2020-2030.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2020 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Garwolin.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Garwolin, maksymalnej kwoty dofinansowania kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie przystąpienia Gminy Garwolin do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
 19. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
 20. Zamknięcie

Bernard Makulec

Przewodniczący

Rady Gminy Garwolin

Zostaw komentarz