XVII sesja zwyczajna Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności, Rada Gminy - Ogłosznia

Garwolin, dnia 29 maja 2020 r.

 

 1. 0002.XVII.2020

 

                                          …………………………….

                             

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 13 Statutu Gminy Garwolin, zawiadamiam, że  XVII sesja (zwyczajna) Rady Gminy Garwolin rozpocznie się 5 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Garwolinie,  ul. Mazowiecka 16, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (tj. z 7 maja 2020 r.).
 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy Garwolin za rok 2019.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy Garwolin.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin wotum zaufania.
 7. Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Garwolin.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Garwolin wraz z wykonaniem budżetu.
 9. Przedstawienie wniosku-opinii komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 10. Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Garwolin.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Garwolin.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2020-2030.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Garwolin na 2020 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony środowiska dla Gminy Garwolin na lata 2019-2022 z perspektywą do 2023-2026 roku”.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do Kąpieli w Parku Wodnym Mamut.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Garwolin w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do Kąpieli w Parku Wodnym Mamut.
 18. Informacja Wójta Gminy Garwolin o bieżącej działalności w okresie między sesjami i sprawy różne.
 19. Zamknięcie

Bernard Makulec

          /-/

Przewodniczący Rady Gminy Garwolin

Zostaw komentarz