Informacja dot. kryteriów i terminów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

 w Aktualności

Informacja dot. kryteriów i terminów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

 

Na podstawie art. 154  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) Wójt Gminy Garwolin podaje do wiadomości terminy przeprowadzenia rekrutacji oraz kryteria gminne brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych wraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów  zamieszkałych na obszarze danej gminyW przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsce w publicznych przedszkolach lub  oddziałach przedszkolnych, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe, które mające jednakową wartość:

  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę poniższe kryteria określone przez organ prowadzący.

 

Wnioski kandydatów rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności podanych we wniosku. W tym celu wójt korzysta z informacji, które zna z urzędu (np. ewidencja ludności, ewidencja osób zobowiązanych do uiszczania opłat za wytwarzane odpady, opieka społeczna) lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.

Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani są do klasy I z urzędu.

Druki wniosków i oświadczeń dostępne są w szkołach i przedszkolach.

 

 

 

 

Zostaw komentarz