Rozdział 7. Tereny i obiekty podlegające ochronie zabytków i środowiska kulturowego oraz zasady ich ochrony

§ 15.1.   Na obszarach objętych planem zlokalizowane są obiekty wpisane do rejestru zabytków, które zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami objęte są szczególną ochroną prawną:

1)    zespół dworsko-parkowy w Miętnem z częścią folwarczną:

a)    dwór, drewniany, 1840-1842, rozbudowany (z wymianą ścian zewnętrznych na murowane) – nr rej. 1089 z 27.02.1975 r.,

b)    oficyna, drewniana, 1 poł. XIX w., przebudowana – nr rej. 1089 z 27.02.1975 r.,

c)    obora, murowana, 1 poł. XIX w., przebudowana – nr rej. 1089 z 27.02.1975 r.,

park dworski, 1 poł. XIX w. – nr rej. A-104 z 19.05.1976 r.

2.       Zasady zagospodarowania, prowadzenia prac i robót oraz podejmowania innych działań przy ww. zabytkach regulują przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisy prawa budowlanego.

§ 16.1.   Na obszarach objętych planem zlokalizowane są obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków, które jako obiekty o wysokich wartościach kulturowych obejmuje się w planie ochroną konserwatorską:

1)    Budy Uśniackie:

a)    dom nr 22, drewn., k. XIX w.;

2)    Czyszkówek:

a)    dom Nr 1, drewn., l. 30-te XX w.,

b)    dom Nr 4, drewn., l. 30-te XX w.,

c)    dom Nr 22, drewn., p. XX w.,

d)    dom Nr 24, drewn., p. XX w.,

e)    dom z zagrody młynarskiej, drewn., p. XX w.;

3)    Górki:

a)    rządcówka, drewn., 1 poł. XIX w.,

b)    dom Nr 17, drewn., k. XIX w.,

c)    dom Nr 24, drewn., p. XX w.,

d)    dom Nr 37, drewn., l. 20-te XX w.,

e)    dom Nr 38, drewn., l. 20-te XX w.;

4)    Izdebnik:

a)    dom Nr 2, drewn., l. 20-te XX w.,

b)    dom Nr 19,drewn., l. 30-te XX w.;

5)    Jagodne:

a)    dom Nr 5, drewn., p. XX w.,

b)    dom Nr 22, drewn., p. XX w.,

c)    dom Nr 35, drewn., p. XX w.,

d)    dom Nr 55, drewn., p. XX w.,

e)    dom Nr 57, drewn., p. XX w.,

f)     dom Nr 87, drewn., p. XX w.,

g)    dom Nr 95, drewn., p. XX w.,

h)    dom Nr 110, drewn., p. XX w.;

6)    Krystyna:

a)    dom Nr 24, drewn., p. XX w.,

b)    dom Nr 57, drewn., p. XX w.,

c)    dom Nr 73, drewn., p. XX w.;

7)    Niecieplin:

a)    dom Nr 18, drewn., p. XX w.;

8)    Rębków:

a)    zespół dworsko-parkowy:

–     dwór ul. Zacisze 1, drewn., k. XIX w.,

–     czworak ul. Młyńska 46, drewn., k. XIX w.,

–     park dworski pomiędzy ulicą Zacisze i Młyńską, k. XIX w.,

b)    dom ul. Staromiejska 47, drewn., p. XX w.,

c)    dom ul. Staromiejska 50, drewn., p. XX w.,

d)    dom ul. Staromiejska 12, drewn., l. 20-te XX w.,

e)    dom ul. Borki 64, mur., p. XX w.,

f)     dom ul. Borki 58, drewn., l. 20-te XX w.,

g)    dom ul. Podsadowiec 52, drewn., l. 30-te XX w.,

h)    dom ul. Podsadowiec 44, drewn., l. 20- te XX w.,

i)     dom ul. Podsadowiec 36, drewn., l. 20- te XX w.,

j)     dom ul. Podsadowiec 14, drewn., l. 20- te XX w.,

k)    dom ul. Podsadowiec 8, drewn., l. 20- te XX w.;

9)    Ruda Talubska:

a)    dom ul. Akacjowa 29, drewn., p. XX w.,

b)    wieża ciśnień ul. Kolejowa, mur., l. 30- te XX w.;

10)  Stara Huta:

a)    dom Nr 11, drewn., p. XX w.,

b)    dom Nr 23, drewn., p. XX w.,

c)    dom Nr 25, drewn./mur., p. XX w.,

d)    dom Nr 29, drewn., l. 20- te XX w.,

e)    dom Nr 30, drewn., l. 20- te XX w.;

11)  Stary Puznów:

a)    dom Nr 21a, drewn., l. 20- te XX w.,

b)    dom Nr 35, drewn., l. 20- te XX w.;

12)  Stoczek:

a)    dom Nr 15, drewn., l. 30- te XX w.,

b)    dom Nr 30, drewn., l. 20- te XX w.;

13)  Sulbiny:

a)    dom ul. Wspólna 32, drewn., l. 20- te XX w.;

14)  Wilkowyja:

a)    dom Nr 56, drewn., l. 20- te XX w.,

b)    dom Nr 72, drewn., ok. 1918 r.,

c)    dom Nr 80a, drewn., l. 20- te XX w.,

d)    plebania (Wilkowyja – Marianów), drewn., p. XX w.;

15)  Wola Rębkowska:

a)    budynek dawnego Urzędu Gminy ul. Długa, drewn., k. XIX w.,

b)    dom ul. Długa 144 Nr 82, drewn., 2 poł. XIX w.,

c)    dom Nr ul. Długa 104 101, drewn., p. XX w.,

d)    dom ul. Długa (d. nr 135), drewn., 1918 r.,

e)    dom ul. Długa (d. nr 136), drewn., l. 30-te XX w.,

f)     dom ul. Długa 42 Nr 138, drewn., l. 20-te XX w.,

g)    dom ul. Słoneczna 1, drewn., p. XX w.;

16)  Wola Władysławowska:

a)    dom Nr 11, drewn., p. XX w.,

b)    dom Nr 14, drewn., p. XX w.,

c)    dom wł. Kowalski Edward, drewn., p. XX w.,

d)    dom Nr 67, drewn., l. 30-te XX w.

§ 17.1.   Na obszarach objętych planem wyznacza się następujące strefy ochrony konserwatorskiej:

1)    strefa „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej: ochrony historycznej struktury przestrzennej:

a)    wokół zespołu dworsko-parkowego w Miętnem (bez części folwarcznej) oraz na zachód od zespołu;

2)    strefa „B” – pośredniej ochrony konserwatorskiej: zachowanych elementów zabytkowych:

a)    wokół części folwarcznej zespołu dworsko-parkowy w Miętnem,

b)    wokół zespołu dworsko-parkowego w Rębkowie,

c)    wokół cmentarza parafialnego w Wilkowyi,

d)    wokół cmentarza żydowskiego w Sulbinach;

3)    strefa „K” – ochrony krajobrazu:

a)    wokół zespołu dworsko-parkowy w Miętnem łącznie z częścią folwarczną oraz na zachód od zespołu,

b)    teren na zachód od cmentarza parafialnego w Wilkowyi;

4)    strefa „OW” – obserwacji archeologicznej; strefy zlokalizowane są na obszarach objętych planem.

2.      W granicach strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)    rewaloryzowane, przebudowywane, (modernizowane) i remontowane obiekty muszą zachowywać dawny charakter zabudowy w nawiązaniu do charakteru zachowanych elementów pierwotnej zabudowy terenu;

2)    wszelkie działania związane z rewaloryzacją, przebudową, (modernizacją) i remontem istniejących obiektów muszą spełniać wymogi określone w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3)    wszelkie działania związane z montażem urządzeń reklamowych i informacyjnych oraz innych urządzeń wolno stojących i umieszczanych na obiektach muszą spełniać wymogi określone w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4)    zakazuje się wznoszenia jakichkolwiek obiektów kubaturowych;

5)    zakazuje się wytyczania nowych ciągów komunikacji kołowej;

6)    nakazuje się skablowanie projektowanych i istniejących napowietrznych linii energetycznych;

7)    wymaga się zachowania zasadniczych elementów historycznego rozplanowania sieci dróg, alei, szpalerów roślinnych, osi widokowych i kompozycyjnych układu oczek i cieków wodnych;

8)    wymaga się zachowania istniejących podziałów parcelacyjnych.

 

3.      W granicach strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej, obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)    nowo wznoszone, rozbudowywane, przebudowywane, (modernizowane), rewaloryzowane i remontowane muszą zachowywać charakter dawnej zabudowy w nawiązaniu do charakteru zachowanych elementów pierwotnej zabudowy terenu;

2)    wszelkie działania związane z budową nowych oraz rewaloryzacją, rozbudową, przebudową, (modernizacją) i remontem istniejących obiektów muszą spełniać wymogi określone w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3)    wszelkie działania związane z montażem urządzeń reklamowych i informacyjnych oraz innych urządzeń wolno stojących i umieszczanych na obiektach muszą spełniać wymogi określone w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4)    nakazuje się skablowanie projektowanych i istniejących napowietrznych linii energetycznych;

5)    należy zachować minimalną powierzchnię zieleni naturalnej i urządzonej – 40% powierzchni terenu.

4.      W granicach strefy „K” ochrony krajobrazu, obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)    wszelkie działania związane z budową nowych oraz rewaloryzacją, rozbudową, przebudową, (modernizacją) i remontem istniejących obiektów muszą spełniać wymogi określone w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2)    zakazuje się wprowadzania nowych nasadzeń wysoką zielenią;

3)    nakazuje się zachowanie istniejącej wartościowej zieleni;

4)    nakazuje się skablowanie projektowanych i istniejących napowietrznych linii energetycznych.

5.      W granicach strefy „OW” obserwacji archeologicznej, obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1)    wszelkie działania powodujące zmiany w sposobie użytkowania i zagospodarowania związane z pracami ziemnymi (np. przy budowie obiektów kubaturowych i inwestycji liniowych) i przekształceniami istniejącego ukształtowania terenu (np. melioracje, niwelacje, budowa zbiorników wodnych) muszą spełniać wymogi określone w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2)    w przypadku zamiaru przeprowadzenia prac ziemnych związanych z budową inwestycji liniowych, niezbędne jest uwzględnienie nadzoru archeologicznego i w razie konieczności przeprowadzenia wyprzedzających badań wykopaliskowych;

3)    w przypadku lokalizacji inwestycji związanych z kopalniami piasku, realizację inwestycji należy każdorazowo poprzedzić archeologicznymi badaniami ratowniczymi;

4)    w przypadku znalezienia przedmiotów posiadających cechy zabytku obowiązują zasady postępowania uregulowanie w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

 

Załączniki:

Rozmiar czcionki
Kontrast