Rozdział 10. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

§ 20.1.   Wyznaczone w planie sieci i linie infrastruktury technicznej, określone symbolami na rysunku planu oraz w sposób graficzny, wskazują program potrzeb infrastruktury; w zakresie ich szczegółowej lokalizacji obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych.

 

2.       Ustala się następujące zasady ogólne uzbrojenia w infrastrukturę techniczną obszarów objętych planem:

1)    zaopatrzenie budynków i obiektów budowlanych w energię elektryczną, wodę, gaz oraz odbiór ścieków sanitarnych i wód deszczowych powinno odbywać się za pośrednictwem istniejących i projektowanych zbiorczych systemów sieci uzbrojenia terenu;

2)    planuje się utrzymanie przebiegu istniejących sieci uzbrojenia terenu z możliwością ich rozbudowy, przebudowy i konserwacji oraz budowę nowych sieci uzbrojenia terenu;

3)    wszelkie przewody uzbrojenia podziemnego (poza przyłączami do posesji) mogą być lokalizowane wyłącznie w istniejących i projektowanych ciągach komunikacyjnych w granicach ich linii rozgraniczających;

4)    w uzasadnionych przypadkach ustala się możliwość likwidacji lub przebudowy kolidujących z planowaną zabudową istniejących sieci uzbrojenia terenu, za zgodą i na warunkach określonych przez ich gestorów;

5)    zakazuje się sadzenia drzew i roślinności o rozbudowanych systemach korzeniowych w miejscach przebiegu sieci infrastruktury technicznej.

3.      Ustala się następujące zasady uzbrojenia obszarów w energię elektryczną:

1)    utrzymanie przebiegu istniejących linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia z możliwością ich rozbudowy, przebudowy i konserwacji;

2)    budowa nowych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia;

3)    budowa nowych linii kablowych średniego i niskiego napięcia, będzie realizowana w pasach technicznych pod chodnikami lub w pasach zieleni w liniach rozgraniczających dróg kołowych lub ciągów pieszo-jezdnych i pieszych;

4)    zasilanie w energię elektryczną budynków i obiektów budowlanych z istniejących urządzeń i sieci elektrycznych za pośrednictwem projektowanych przyłączy kablowych niskiego napięcia;

5)    zachowanie strefy o określonym sposobie użytkowania (strefy bezpieczeństwa) dla linii napowietrznych wysokiego napięcia – pozostawienie pasa technicznego o szerokości minimalnej 40,0 m;

6)    zachowanie strefy o określonym sposobie użytkowania (strefy bezpieczeństwa) dla linii napowietrznych średniego napięcia – pozostawienie pasa technicznego o szerokości minimalnej 12,0 m;

7)    zachowanie strefy o określonym sposobie użytkowania (strefy bezpieczeństwa) dla linii kablowych średniego i niskiego napięcia oraz złącz kablowych – pozostawienie pasa technicznego o szerokości minimalnej 1,0 m;

8)    pozostawienie pod projektowanymi i istniejącymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi pasów bez zalesień i zadrzewień – zgodnie z PN-E-05IOO-J – o szerokości min. 9,3 m;

9)    w pozostawionych pasach bez zalesień i zadrzewień ustala się możliwość prowadzenia gospodarki leśnej pod warunkiem utrzymywania pod linią drzew nie przekraczających 2 m wysokości oraz pozostawienia wokół każdego słupa powierzchni nie zalesionej w odległości co najmniej 4,0 m od słupa;

10)  projektowane stacje transformatorowe nasłupowe należy lokalizować przy granicy działek w bezpośredniej bliskości dróg lokalnych przy spełnieniu przepisów szczególnych;

11)  projektowane stacje transformatorowe kubaturowe nadziemne należy lokalizować na terenach zabudowy na wydzielonych geodezyjnie działkach o wymiarach minimalnych 12 x 9 m, przy granicy działek z drogami oraz ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w odległości 1,5 m od granicy działek sąsiednich;

12)  oświetlenie dróg wykonać jedno- lub dwustronnie w zależności od klasy i szerokości drogi;

13)  oświetlenie zewnętrzne należy przystosować do wygaszania.

4.      Ustala się następujące zasady uzbrojenia obszarów w sieć wodociągową:

1)    zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej gminnej sieci wodociągowej;

2)    istniejące gminne ujęcia wody zaopatrujące system wodociągowy do pozostawienia, z możliwością przebudowy i rozbudowy;

3)    wszelkie nowo budowane odcinki wodociągów powinny posiadać pełne uzbrojenie komunalne tj. hydranty, zasuwy w studzienkach, studzienki chłonne itp.;

4)    ustala się możliwość lokalizacji indywidualnych ujęć wody wyłącznie w zabudowie rozproszonej oraz przy korzystnych warunkach gruntowych.

5.      Ustala się następujące zasady uzbrojenia obszarów w sieć kanalizacji sanitarnej:

1)    odprowadzanie ścieków do istniejącej i projektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

2)    na terenach pozbawionych sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej realizacji, ustala się możliwość odprowadzania ścieków do szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki;

3)    ustala się możliwość budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącznie w zabudowie rozproszonej oraz przy korzystnych warunkach gruntowych;

4)    odprowadzanie ścieków z gminnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywóz ścieków ze zbiorników na ścieki do istniejącej oczyszczalni ścieków;

5)    ustala się możliwość lokalizacji nowych oczyszczalni ścieków na przygotowanych i wyznaczonych terenach, po przeprowadzeniu postępowania oceny oddziaływania na środowisko.

6.      Ustala się następujące zasady uzbrojenia obszarów w sieć kanalizacji deszczowej:

1)    odprowadzanie wód opadowych do istniejących i projektowanych sieci kanalizacji deszczowej;

2)    na terenach pozbawionych sieci kanalizacji deszczowej ustala się możliwość odprowadzenia wód deszczowych do gruntu oraz cieków powierzchniowych;

3)    zakazuje się odprowadzania wód opadowych od budynków i dziedzińców na nawierzchnie wszelkich ciągów komunikacyjnych.

7.      Ustala się następujące zasady uzbrojenia obszarów w sieć gazową:

1)    zasilanie budynków i obiektów budowlanych w gaz z projektowanej sieci gazowej;

2)    sieć gazowa powinna odpowiadać warunkom technicznym określonym w przepisach szczególnych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe – Dz.U. Nr 97, poz. 1055);

3)    linia ogrodzeń winna przebiegać minimum 0,5 m od gazociągu;

4)    dla budownictwa jednorodzinnego szafki gazowe (otwierane na zewnątrz od strony ulicy) winny być lokalizowane w linii ogrodzeń, w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową;

5)    gazyfikacja jest możliwa, o ile zawarte będzie porozumienie pomiędzy dostawcą i odbiorcą gazu po spełnieniu kryteriów ekonomicznej opłacalności dostaw gazu dla przedsiębiorstwa gazowniczego;

6)    planuje się budowę stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, przy przeprowadzeniu postępowania oceny oddziaływania na środowisko.

8.      Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię grzewczą:

1)    energię do ogrzewania budynków, wentylacji, przygotowania ciepłej wody i potrzeb technologicznych należy dostarczać z projektowanej sieci cieplnej z kotłowni indywidualnych bądź lokalnych, lub wytwarzać w indywidualnych źródłach ciepła z wykorzystaniem paliw i technologii nie powodujących pogorszenia stanu środowiska oraz o emisji spalin poniżej dopuszczalnych norm;

2)    jako paliwo preferuje się w szczególności olej opałowy niskosiarkowy, gaz ziemny, gaz propan-butan, energię elektryczną, pompy cieplne lub systemy solarne;

3)    ustala się możliwość zastosowania innych paliw, a w szczególności emitujących zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego ze źródeł o wydajności większej niż 20 kW, pod warunkiem wykonania analizy, z uwzględnieniem wpływu zanieczyszczeń na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i oddziaływanie na obiekty sąsiednie z podaniem rodzaju emitowanych substancji, wielkości emisji i zasięgu rozprzestrzeniania.

9.      Ustala się następujące zasady zorganizowanego gromadzenie odpadów:

1)    gromadzenie odpadów w indywidualnie urządzonych miejscach do tego celu;

2)    zbiorcze kontenery do selektywnej zbiórki odpadów należy umieszczać na ogólnodostępnych terenach przy ciągach komunikacyjnych;

3)    obowiązuje wstępna segregacja oraz wywóz odpadów w sposób zorganizowany na zorganizowane składowisko odpadów.

Załączniki:

Rozmiar czcionki
Kontrast